Het artikel is toegevoegd aan uw winkelwagen!

Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN CE WEBSHOP

CE Services Group B.V. met haar vestigingen, businessunits en medewerkers, hierna te noemen ‘CESG’, is een Nederlandse onderneming, gevestigd te Daltonstraat 25, 3316 GD Dordrecht, Nederland en geregistreerd onder KvK nr. 58336613.

1.  Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin CESG, als verkoper, c.q. aanbieder van onderdelen en accessoires, hierna te noemen 'Product(en)', optreedt.
 2. De Algemene Voorwaarden gelden voor alle (distributie-) overeenkomsten, verkooporders, aanbiedingen en/of alle wettelijke verbintenissen waarin CESG Producten verkoopt of te koop aanbiedt aan de Koper;
 3. Afwijkingen en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen CESG en de Koper zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor hetgeen waarvoor deze voorwaarden zijn overeengekomen.

2.   Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande uitdrukkingen de volgende betekenis:

 1. Levering: betekent de (af)levering van de producten aan de Koper dan wel aan door de Koper daartoe aangewezen personen/organisatie; 
 2. Koper: betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een bestelling plaatst bij CESG en/of de persoon aan wie CESG een aanbieding doet, conform artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden;
 3. IP: betekent alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals patenten, handelsmerken en handelsnamen evenals registraties daarvan, ontwerpen, bedrijfsnamen, auteursrechten, database rechten, ontwerp rechten, uitvindingen, vertrouwelijke informatie, knowhow, afbeeldingen, beeldmerken en andere intellectueel eigendomsrechten en belangen, in relatie tot dan wel belichaamd in de Producten en/of andere materialen die door CESG beschikbaar worden gesteld;
 4. Product: betekent het bestelde (of te koop aangeboden) product, uit hoofde van een overeenkomst tussen CESG en Koper;
 5. Aanbieding: betekent elk voorstel van CESG aan een (potentiële) Koper, ongeacht de vorm en inhoud, met als doel Producten aan Koper te verkopen. CESG doet er alles aan om haar aanbiedingen zo waarheidsgetrouw en helder mogelijk te presenteren.  Aanbiedingen van en door CESG zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. CESG behoudt zich het recht voor te allen tijde de aanbieding in te trekken, te wijzigen en/of te annuleren.
 6. Bestelling: betekent de door de Koper geselecteerde Producten die in de digitale winkelmand zijn geplaatst, waarna de deze als bestelling aan CESG is verstuurd.
 7. Zichttermijn: betekent de wettelijke termijn waarbinnen de particuliere Koper het Product op zicht mag hebben en eventueel mag retourneren.

3.   Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen CESG en de Koper komt tot stand wanneer de Koper de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, een bestelling heeft geplaats en nadat de Koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens CESG heeft voldaan.
 2. De Koper dient zijn Bestellingen te plaatsen via de Webshop van CESG. Indien de Koper voor een andere bestelmethode kiest, waardoor CESG extra (handmatige) handelingen moet verrichten, is CESG gerechtigd hiervoor additionele (behandelings)kosten in rekening te brengen.
 3. CESG draagt zorg voor een zo goed mogelijke presentatie en weergave van productinformatie in haar Webshop. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld als informatievoorziening. CESG accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele vergissingen, fouten en/of tekortkomingen in de gepresenteerde informatie.
 4. CESG behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een bestelling te weigeren, dan wel een extra toeslag te vragen, welke laatste door de Koper geaccepteerd dient te worden alvorens er een overeenkomst tot stand kan komen.
 5. Indien het voor CESG niet mogelijk is een bestelling van een specifiek Product te accepteren, zal CESG de Koper daarover informeren en in alle redelijkheid in samenspraak met de Koper naar een alternatief zoeken. Op de alternatieve bestelling zijn opnieuw de bepalingen a t/m d van artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 6. Een Bestelling door de Koper is altijd bindend voor de Koper, ongeacht de bestelmethode. CESG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen, bevestigen of zij de bestelling accepteert, al dan niet in de vorm van een (bevestiging van) levering/levertijd van de bestelde Producten.
 7. Wijzigingen en/of (gedeeltelijke) annulering van een bestelling is alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van CESG en op voorwaarde dat de kosten die CESG heeft gemaakt, dan wel de werkzaamheden die CESG heeft verricht ten volle door de Koper worden betaald. CESG is in voorkomende gevallen gerechtigd om extra kosten door te berekenen en/of de leveringstermijn aan te passen.
 8. Additionele en/of overige afspraken, van of door CESG dan wel een van haar medewerkers, zijn uitsluitend bindend voor CESG indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd aan de Koper door daartoe geautoriseerd personeel van CESG.

4.   Prijzen

 1. Alle prijzen die door CESG in haar Webshop worden gecommuniceerd zijn in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Alle prijzen die door CESG worden gecommuniceerd zijn inclusief het wettelijk geldende btw-tarief, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. Eventuele additionele kosten zoals verzendkosten, orderbehandelingskosten en/of eventuele overige toeslagen die voor rekening van de Koper komen,worden bij de afrekening van de Bestelling (separaat) aangegeven. Door de Bestelling te bevestigen verklaart de Koper zich akkoord.
 4. Prijzen die door CESG zijn gecommuniceerd zijn bindend na acceptatie van de Bestelling door CESG conform hetgeen in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden staat beschreven.
 5. CESG doet er alles aan om prijzen zo waarheidsgetrouw en helder mogelijk te presenteren en draagt zorg voor zo actueel mogelijke prijsinformatie op haar Webshop.
 6. CESG behoudt zich het recht voor om prijzen onaangekondigd en op elke door haar gewenst moment aan te passen dan wel te wijzigen bij acceptatie van een Bestelling indien daartoe de noodzaak bestaat ten gevolge van onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedsfeer van CESG vallen, zoals o.a. devaluatie van de Euro c.q. valutakoerswijzigingen, invoer-/douanerechten, stijging van grondstofprijzen, arbeidsloon en/of transportkosten, etc.

5.   Betaling

 1. Tenzij vooraf, schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden in € (EURO) en uitsluitend via IDEAL op een door CESG aangewezen bankrekening;
 2. De dag waarop het (volledige) verschuldigde bedrag is ontvangen op de bankrekening van CESG, wordt beschouwd als de betaaldatum.
 3. Na ontvangst van de betaling, als bedoeld in artikel 4 lid b, wordt de Bestelling door CESG verzendklaar gemaakt en indien alle Producten op voorraad zijn, in de regel dezelfde dag, uiterlijk binnen 48 uur meegegeven aan de vervoerder. Producten die niet voorradig zijn, worden bij de leverancier ten behoeve van de Koper besteld. Zodra CESG hierover bericht heeft ontvangen van de leverancier, ontvangt de Koper van CESG een bevestiging van de verwachte levertermijn.
 4. Indien een leverancier het bestelde Product niet binnen een redelijke termijn kan leveren, zal CESG de Koper het voor het betreffende Product betaalde bedrag in zijn geheel restitueren, inclusief de voorgeschoten transportkosten.

6.   Levering

 1. CESG doet er alles aan om de Koper zo waarheidsgetrouw mogelijk te informeren over levertermijnen en (af)leverdata;
 2. Door CESG afgegeven levertijden en/of (af)leverdata zijn indicatief en hieraan kunnen door de Koper op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Afwijkingen van de afgegeven leverdata geven de Koper nimmer recht op schadevergoeding, annulering of weigering van de koopovereenkomst;
 3. Door CESG afgegeven (af)leverdata zijn voorwaardelijk en gebaseerd op een tijdige betaling en/of het voldoen aan eventuele andere verplichtingen door de Koper. In gevallen waarin niet aan dergelijke voorwaarden is voldaan, behoudt CESG zich het recht voor om de (af)leverdata navenant aan te passen;
 4. Voor de levering van Producten maakt CESG gebruik van externe transporteurs en/of post/pakketdiensten. De van toepassing zijnde transportkosten zijn voor rekening van de Koper. Deze worden bij de afrekening van de Bestelling separaat aangegeven en dienen vooraf door de Koper te worden voldaan.
 5. CESG voert in de regel geen deelleveringen uit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien van toepassing, behoudt CESG zich het recht voor om additionele kosten aan de Koper in rekening te brengen.
 6. De leveringen van Producten geschieden in Nederland franco ter plaatse (Incoterms DAP).
 7. Indien de Koper Producten op een buitenlands adres dan wel op een speciale manier geleverd wenst te krijgen, is CESG gerechtigd om alle hieruit voortvloeiende (additionele) kosten bij de Koper in rekening te brengen. In voorkomende gevallen neemt de Koper vooraf contact op met CESG.
 8. De Koper is te allen tijde verplicht om de Levering van de Producten te aanvaarden, met uitzondering van situaties zoals beschreven in Artikel 6b. In geval van niet nakoming van deze verplichting is de Koper aansprakelijk voor alle eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 9. De Koper wordt eigenaar van het Product op het moment van aflevering aan de Koper dan wel op het door Koper opgegeven adres en/of aan personen die door Koper hiertoe zijn aangewezen, mits en voor zover de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CESG heeft voldaan.
 10. Alle risicos en rechten in relatie tot het Product worden geacht te zijn overgedragen aan de Koper op het moment van aflevering.

7.  Conformiteit

 1. De Koper dient de Levering direct bij aflevering zorgvuldig te controleren op volledigheid, juistheid en eventuele schade.
 2. Schades dienen direct bij aflevering doch uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk (per e-mail) en voorzien van foto’s te worden gemeld aan CESG.
 3. Indien bij aflevering de verpakking zichtbaar is beschadigd, dan wel is geopend heeft de Koper het recht om de Levering te weigeren dan wel te accepteren. In beide gevallen dient de Koper hiervan melding te maken door (1) de klacht aan te tekenen op het vrachtdocument (indien van toepassing) en (2) CESG per direct schriftelijk (per e-mail) op de hoogte te stellen.
 4. Overige klachten (bijvoorbeeld m.b.t. niet zichtbare schades, defecten, over- of onder leveringen, etc.) dienen door de Koper schriftelijk aan CESG kenbaar te worden gemaakt, uiterlijk binnen 24 uur na het moment van aflevering
 5. De Koper kan jegens CESG geen aanspraken maken op vergoeding, omruiling en/of een nalevering indien:
 6. CESG niet tijdig en/of niet schriftelijk door de Koper in kennis is gesteld, conform hetgeen in artikel 3a t/m 3d is gesteld;
 7. De Koper in onvoldoende mate medewerking verleent aan CESG om de rechtmatigheid van de klachten te onderzoeken en vast te stellen;
 8. De Koper de Producten onjuist heeft gebruikt, onjuist en/of onoordeelkundig heeft gemonteerd, onjuist heeft onderhouden of in ongeschikte omstandigheden heeft opgeslagen;
 9. De Koper de Producten in gebruik heeft genomen.
 10. CESG aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. de toepassing, het gebruik en/of de montage van het Product door de Koper en/of derden. De Koper dient voorafgaand aan de Bestelling zich ervan te vergewissen of het betreffende Product voldoet aan het doel wat Koper beoogt en/of het afgeleid of impliciet gebruik ervan, evenals de mate waarin mogelijk specialistische (vak)kennis en kunde is vereist en beschikbaar is bij de Koper voor de eventuele montage van een Product. De Koper vrijwaart CESG te allen tijde van enige aanspraken dienaangaande.
 11. Indien de Koper daarom verzoekt kan CESG de montage van een Product ten behoeve van de Koper in haar eigen werkplaats uitvoeren. De Koper ontvangt vooraf separaat een prijsopgave van de werkzaamheden. Op deze werkzaamheden zijn de Service Voorwaarden van CESG van toepassing.

8.  Garantie

 1. In geval van gerede twijfel, ligt de bewijslast m.b.t. de aard en wijze van het gebruik (al of niet professioneel of particulier) te allen tijde bij de Koper.
 2. Voor alle door CESG verkochte Producten gelden, voor zover van toepassing, de garantiebepalingen van de fabrikant van het betreffende Product.
 3. De garantietermijn (voor zover van toepassing) gaat in op het moment van Levering van het Product aan de Koper. De factuur is het garantiebewijs.
 4. In geval van gerede twijfel, ligt de bewijslast m.b.t. de aard en wijze van het gebruik (al of niet professioneel of particulier) te allen tijde bij de Koper.
 5. De Koper stelt CESG direct na constatering van een defect, doch uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (per e-mail) in kennis van een garantieclaim. De Koper dient hierbij de volgende zaken te overleggen: volledige productgegevens inclusief serienummer (indien aanwezig), een kopie van het originele aankoopbewijs en een juiste, volledige klachtomschrijving, bij voorkeur gedocumenteerd met foto’s
 6. Indien naar het oordeel van CESG de garantieclaim gerechtvaardigd is, zal CESG naar eigen goeddunken de Koper (a) kosteloos een vervangend Product of onderdeel leveren, (b) het Product (laten) repareren, (c) het aankoopbedrag crediteren en/of retourneren en de koopovereenkomst ontbinden. In voorkomende gevallen kunnen CESG en de Koper onderling overeenkomen dat het defecte Product door een alternatief, gelijkwaardig Product wordt vervangen.
 7. Iedere garantieaanspraak vervalt indien de Koper en/of een derde partij, reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd aan het Product, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CESG.
 8. Evenmin komen voor garantie in aanmerking alle defecten en/of klachten veroorzaakt door veroudering van het product, onjuist of verkeerd gebruik, door het niet volgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing, schade aan breekbare onderdelen of normale veroudering en/of externe schade
 9. Indien blijkt dat, na uitvoerig onderzoek en testen door CESG, het Product geen afwijkingen en/of defecten vertoont, dan wel de klachten zijn te wijten aan hetgeen in dit artikel onder h staat vermeld, is de Koper CESG te allen tijde onderzoeks- en behandelingskosten en de eventuele transportkosten voor retourzending verschuldigd.
 10. Voorts is CESG nimmer aansprakelijk voor eventuele vervolgschade ten gevolge van het niet (correct) functioneren en/of uitval van een Product, ongeacht de oorzaak.

9.   Retourvoorwaarden

 1. Indien de Koper een product wenst te retourneren omdat CESG het verkeerde product heeft geleverd (Commerciële Retouren) of vanwege een defect en/of tekortkoming (Technische Retouren) of, uitsluitend voor particuliere Kopers, binnen de wettelijke zichttermijn (Zicht Retouren) dient hij/zij te allen tijde vooraf een RMA (Return Material Authorization) nummer bij CESG op te vragen alvorens het Product retour te sturen.
 2. Voor een Retour-aanvraag dient de Koper de volgende zaken te overleggen: productgegevens, reden van retourzending en een zo volledig mogelijke toelichting op de reden van retournering (evt. voorzien van foto’s), alsmede ordernummer waaronder het Product door CESG is geleverd.
 3. Producten die door CESG specifiek voor en/of op verzoek van de Koper zijn ingekocht kunnen nimmer worden geretourneerd.
 4. Voor particuliere Kopers geldt een wettelijke zichttermijn van 14 dagen. Bij in gebruikname en/of montage van het Product vervallen alle aanspraken op retournering volgens het wettelijke herroepingsrecht en mag CESG ervan uitgaan dat de Koper het Product in gebruik heeft genomen en wenst te behouden.
 5. Na ontvangst van de Retour-aanvraag zal CESG, in de regel binnen 2 werkdagen, de aanvraag beoordelen. Indien het Product voor retournering in aanmerking komt, ontvangt de Koper hiervan per e-mail een bevestiging met RMA-nummer en eventuele verzendinstructies voor zover van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen, dient de Koper het Product in zijn geheel (inclusief eventuele accessoires en toebehoren) te retourneren.
 6. Het verkregen RMA-nummer is 10 dagen geldig. Indien het Product niet binnen deze termijn is geretourneerd, dient de Koper een nieuw RMA-nummer aan te vragen (welke opnieuw beoordeeld dient te worden door CESG).
 7. CESG neemt uitsluitend retouren met een geldig RMA-nummer in behandeling. In geval van een Commerciële of Zicht Retour dient het geretourneerde Product in de originele verpakking, onbeschadigd, volledig schoon in de originele staat verkerend en compleet (voorzien van alle accessoires en toebehoren) te worden geretourneerd. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan behoudt CESG zich te allen tijde het recht voor om de retourzending niet in behandeling te nemen. Schade als gevolg van of ontstaan tijdens het transport, veroorzaakt door ondeugdelijke of onvoldoende verpakking, geeft CESG eveneens het recht om de retourzending te weigeren.
 8. Met uitzondering van retouren als gevolg van aantoonbare fouten van CESG, zijn de transportkosten voor retourzending altijd voor rekening van de Koper.
 9. CESG streeft ernaar om Retouren in de regel binnen 5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na fysieke ontvangst te controleren en de Koper te informeren over de bevindingen en de verdere afhandeling.
 10. Indien de particuliere Koper binnen de zichttermijn een ongebruikt en origineel verpakt product wenst om te ruilen voor een ander Product, dient de Koper een retour aan te vragen voor het te retourneren Product en vervolgens een nieuwe bestelling te plaatsen voor het nieuwe Product, beide conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. CESG behoudt zich in dit geval het recht voor om een Product niet retour te nemen en/of behandelingskosten in rekening te brengen.

10. Aansprakelijkheid

CESG kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld door Koper voor:

 1. Verlies van data, winst of omzet, contracten, etc.,
 2. Enige gevolgschade, direct of indirect geleden door de Koper en/of derden, van welke aard ook, die ontstaat door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens of als gevolg van door CESG verrichte of onverrichte diensten. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CESG.
 3. De (uiteindelijke) beschikbaarheid van Producten (hiervoor is CESG afhankelijk van de leverancier
 4. De maximale aansprakelijkheid van CESG is in alle gevallen beperkt tot de verkoopprijs van het betreffende product met een maximum van € 250,--. CESG is gerechtigd de klant een vervangend product te sturen i.p.v. een vergoeding uit te keren.

11. Privacy Statement Persoonsgegevens

 1. CESG conformeert zich volledig aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Voor de uitvoering van de Overeenkomsten hebben wij persoonsgegevens nodig. Welke gegevens dit betreft en hoe wij hiermee omgaan staat beschreven in onze Privacy Statement Persoonsgegevens.
 2. Dit Privacy Statement maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en door het plaatsen van de bestelling en het verrichten van de betaling (hetzij direct dan wel indirect) verklaart de Koper zich akkoord met onze Privacy Statement.

12. Intellectueel en industrieel eigendom

 1. Alle informatie inclusief afbeeldingen, foto’s, beeldmerken, op deze webshop behoort tot intellectueel en/of industrieel eigendom (“IP”) van CESG. Het is de Koper niet toegestaan om deze informatie, afbeeldingen, teksten, beeldmerken of andere IP toebehorend aan CESG te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier te gebruiken dan wel te misbruiken, zonder uitdrukkelijke toestemming van CESG.
 2. De Koper erkent dat alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Producten die door CESG worden aangeboden exclusief en uitsluitend zijn voorbehouden aan CESG. De Koper vrijwaart CESG te allen tijde van enige aanspraken dienaangaande, hetzij van hemzelf hetzij van derden.
 3. Indien CESG een melding en/of claim ontvangt m.b.t. een vermeende inbreuk door een derde partij op IP van CESG, is CESG te allen tijde gerechtigd zichzelf daartegen te verdedigen en/of juridische stappen te nemen tegen de betreffende derde partij of een overeenkomst te sluiten met de betreffende derde partij. De Koper zal in voorkomende gevallen alle medewerking verlenen aan CESG.
 4. CESG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen, schade en/of verlies voortkomend uit onnauwkeurigheden en of onvolledigheden van specificaties, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, modellen, beschrijvingen, en andere IP van CESG, gepubliceerd op haar webshop en/of website en/of anderszins door CESG verstrekt.
 5. Door gebruik te (blijven) maken van deze webshop verklaart de Koper zich bekend en akkoord met het Cookiebeleid en de Disclaimer van CESG.

13. Overmacht

 1. CESG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen naar de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt ten gevolge van omstandigheden die niet verwijtbaar zijn aan CESG, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor rekening van CESG komen.
 2. Zolang de overmacht voortduurt, kan CESG de verplichtingen uit deze voorwaarden opschorten, tot een maximum van 2 maanden. Daarna zijn, zowel de klant als CESG gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
 3. CESG is niet verantwoordelijk voor de schade aan het Product voortkomend uit overmacht situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.
 4. Geschillen en Toepasselijk Recht.
 5. Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van CESG. CESG blijft onverminderd bevoegd de Koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 6. CESG en de Koper zullen zoveel als mogelijk geschillen in goed onderling overleg te beslechten, dan wel in der minne te schikken.
 7. De particuliere Koper heeft het recht gedurende vijf weken, nadat CESG zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
 8. Zie voor de overige voorwaarden, m.b.t. geschillen en de afhandeling, de Algemene Voorwaarden Consumentenelektronica van de overkoepelende brancheorganisatie Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) waar CESG lid van is.

© CE Services Group B.V., mei 2019